Paperista se bavi problemom vizuelizacije i pregleda skupa podataka o istraživačkim publikacijama u dve oblasti tehnološki unapređenog učenja (technology-enhanced learning): analitika učenja i podučavanja (Learning Analytics, LA) i rudarenje nad podacima u kontekstu obrazovanja (Educational Data Mining, EDM). Naš pristup zasnovan je na semantičkoj notaciji koja povezuje publikacije iz baze podataka sa terminima iz Vikipedije.

Kao alatka za vizuelizaciju i pretragu, Paperista predstavlja ove termine u obliku linijskih grafikona i dijagrama sa mehurićima (bubble charts). Interfejs Paperiste obezbeđuje višestruke načine pregleda. Tako je korisnicima omogućeno da posmatraju i interaguju s terminima, i da tako steknu dublje razumevanje njihove evolucije i razvoja njihovih međusobnih odnosa. Takođe je omogućeno poređenje između različitih istraživačkih oblasti (npr. LA i EDM). Najzad, korisnici mogu da istražuju radove koji su u vezi sa predstavljenim terminima, te da prave odgovarajuće pretrage na Vebu kako bi pristupili kompletnom tekstu radova.

Sistem Paperista sastoji se od Veb aplikacije i serverske aplikacije koja obezbeđuje RESTful API za komunikaciju sa skupom podataka. Interaktivna Veb vizuelizacija je napisana uz pomoć sistema D3.js.

Paperista je nastala kao zajednički projekat laboratorije Good Old AI na Univerzitetu u Beogradu i studija Uzrok, studija za dizajn interakcija i filmsku produkciju, koji smo osnovali i nekoliko godina vodili Bojan Franzee Brankov, Srđan Keča, Luka Knežević-Strika, Jovan Vesić i ja.